Zpráva o ukončení realizace

Účastníci závěrečná konference dne 24. listopadu 2010 zhodnotili realizaci projektu Lesnicko-environmentální vzdělávání jako velmi zdařilou a prospěšnou pro rozšíření ekologického vědomí školáků. Projektu se zúčastnilo 1005 žáků ze šestnácti škol z Chomutova, Vejprt, Loun, Lenešic, Bíliny, Strupčic, Března u Chomutova, Krásné Lípy, Starých Křečan, Krupky, Varnsdorfu, Dobkovic a Prysku. Na konferenci byli přítomni zástupci škol, lektoři a členové realizačního týmu.
 

Lesnicko-environmentální vzdělávání

Cíle projektu:                                               

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických environmentálních programů. Samostatný projekt je zaměřen na realizaci jednotlivých výukových programů v oblasti LES a v oblasti VODA. Výukové programy se věnují netradiční, a přitom pro žáky lákavé formě, výuce přímo v přírodě a terénu. Na zpracování programů se budou podílet odborníci z různých přírodovědných a lesnických oblastí a budou koncipovány v návaznosti na školní osnovy. Projekt je současně alternativou k zaběhlým environmentálním programům nabízených ekocentry či jinými zelenými vzdělávacími středisky. Chce totiž představit práci lesníka nejen jako těžaře a myslivce, ale zároveň jako trpělivého pěstitele a ochránce přírody a navíc staví děti do pozice badatele a rovnocenného spolupracovníka dospělým. Projekt je dlouhodobě perspektivní, neboť se žáci mohou vracet k lesnicko-environmentální výchově každoročně a přitom vždy absolvovat jiný výukový program. Projekt poskytuje odpovídající znalosti i dovednosti,rozvíjí schopnosti chápat souvislosti mezi lesnicko-ekologickými aspekty. Vede k aktivní účasti na ochraně a utváření a ovlivňuje v zájmu udržitelného rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků.

Zdůvodnění potřebnosti:

Za jednu z životně důležitých podmínek uchování kontinuity lidské společnosti a její kultury nutno považovat výchovu k ochraně životního prostředí ve smyslu zajištění udržitelného rozvoje společnosti. V našem projektu jde především o zprostředkování nových poznatků o přírodě a vytvoření citlivého vztahu žáků k ní. S tím souvisí také získávání praktických schopností i motivace k utváření zdravého životního stylu nastupující generace. Aktivní výuka v přírodě poskytuje žákům emocionální prožitek a praktickou zkušenost a má také mnohostranný pozitivní vliv na rozvoj osobnosti, často osloví i takzvaně problémové žáky. Aktivity projektu budou realizovány v oblasti Chomutovska, především v lokalitě Kamencového jezera. Druhá část projektu je lokalizována do významné geologické lokality s řadou unikátních lesních společenstev - Národního parku České Švýcarsko.

Zapojení a motivace cílové skupiny:

Programů se účastní žáci základních a středních škol jako součásti Rámcového vzdělávacího programu ZŠ a SŠ. Forma programu je podána jako atraktivní vzdělávací hra při které se počítá s dětskou hravostí, soutěživostí a snahou prezentovat svoje již získané znalosti nejen lektorovii, ale i spolužákům a svému přítomnému učiteli. Během výuky v terénu budou žáci rozděleni do pracovních skupin, které si budou navzájem konkurovat. Při výsledném hodnocení budou žáci odměněni za svoji činnost drobnými upomínkovými předměty na lesnicko- environmentální výchovu.